Hvordan skaber vi sammen værdi for den investering det er at have en bestyrelse?

Bestyrelsens arbejde

Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i selskabslovens paragraf 115:

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Gennem de sidste mere end 25 år har jeg arbejdet i bestyrelser i Norden i ganske forskellige brancher.

Fra den lille ejer ledede handelsvirksomhed med 5 ansatte over nationale og international koncerner med selskaber i flere europæiske lande til produktionsvirksomhed med global afsætning, som blev solgt til kapitalfond og senere børsnoteret.

Hvad der går igen er 4-6 årlige formelle møder – herudover er der en ganske stor spredning i metoderne at arbejde på.

For mig er det vigtigste bestyrelsesarbejde det, der foregår mellem møderne, nemlig at bestyrelsen er sammensat af personer med komplementære kompetencer, der i den familie- og ejer ledede virksomhed, skal understøtte ejerlederen, mens det i virksomheden med den ansatte direktion i højere grad handler om at sikre fremdrift af strategier og handlingsplaner, men også i begge tilfælde, at sparre og understøtte direktionen.

Erfaringsmæssigt anvendes der omkring 60 – 100 timer årligt på en bestyrelsespost, mens formandsopgaven typisk kan kræve en årlig arbejdsindsats på mellem 180 og 220 timer eller mere.

Lad os med baggrund i mine værdier

loyalt, værdiskabende og målrettet

drøfte rammerne for arbejdet i din bestyrelse over en kop uforpligtende kaffe.

Spørgsmål jeg ofte møder

Hvis dit selskab er et aktieselskab skal du have en bestyrelse, hvor du som direktør godt kan indgå. Min erfaring er at hvis de øvrige medlemmer af bestyrelsen er personer med kompetencer du uformelt kan kontakte mellem møderne opnår du det bedste samspil og den største glæde ved bestyrelsesarbejdet.

I et IVS eller ApS skal der ikke være en bestyrelse. Ønsker du ikke at have en bestyrelse kan du vælge at have et ”advisory board”, som fungerer som sparring men uden de formelle ansvar, som ligger i at være bestyrelsesmedlem.

Det er meget forskelligt og afhænger i høj grad af arbejdsindsatsen. Typisk vil et honorar for 4-6 årlige møder og en løbende kontakt mellem møderne koste mellem 50 og 80.000 årligt, mens et aktivt formandskab ofte koster mellem 150. og 250.000 årligt.

Det er vigtigt at du også bruger bestyrelsen aktivt – ellers er det svært at være med til at skabe værdi for dig og selskabet. Også i bestyrelsesarbejdet er teamwork vigtigt.

Som medlem af en bestyrelse har du et ansvar. Det giver derfor mening at selskabet tegner en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring. Professionelle bestyrelsesmedlemmer har dog ofte tegnet en personlig bestyrelsesansvarsforsikring. Prisen er ofte afhængig af selskabets historik og der er store forskelle på dækningerne, så det er vigtigt at lade sig rådgive korrekt – også på dette område.

Skal du have en bestyrelse der er investeringen værd?