Skip to content Skip to footer
Bestyrelsens arbejde

Hvordan skaber vi sammen værdi for den investering det er at have en bestyrelse?

Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i selskabslovens paragraf 115:

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Gennem de sidste mere end 25 år har jeg arbejdet i bestyrelser i Norden i ganske forskellige brancher.
Hvad der går igen er 4-6 årlige formelle møder – herudover er der en ganske stor spredning i metoderne at arbejde på.

For mig er det vigtigste bestyrelsesarbejde, det, der foregår mellem møderne, nemlig at bestyrelsen er sammensat af personer med komplementære kompetencer, der i den familie- og ejer-ledede virksomhed, skal understøtte ejerlederen, mens det i virksomheden med den ansatte direktion i højere grad handler om at sikre fremdrift af strategier og handlingsplaner, men også i begge tilfælde, at sparre og understøtte direktionen.

Lad os drøfte rammerne for arbejdet i din bestyrelse over en kop uforpligtende kaffe.

Erfaringsmæssigt anvendes der omkring 60 - 100 timer årligt på en bestyrelsespost, mens formandsopgaven ofte kan kræve en årlig arbejdsindsats på op til mellem 180 og 220 timer