Salgs- og leveringsbetingelser for Pebethoni A/S

(Pebethoni A/S herefter kaldt Virksomheden). Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, serviceydelser og leverancer fra Virksomheden med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne.

Virksomhedens ydelse

Virksomhedens leverer som udgangspunkt konsulenttimer til Kunden, der faktureres efter tidsforbrug. Kørsel og anvendte materialer faktureres til Virksomhedens normalpriser med mindre andet er aftalt.

 

Overslag og tilbud

Kunden har ansvaret for, at opgaven er korrekt beskrevet. Virksomheden er ikke bundet af et evt. overslag. Virksomheden fremsender ordrebekræftelse, hvis Kunden ønsker det. Er der afgivet tilbud på en opgave, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Antages tilbuddet, udføres opgaven indenfor de fastsatte frister og pris. Sker der ændringer i opgaven eller forudsætningerne for opgaven, fakturerer virksomheden Kunden for ekstra tidsforbrug og/eller ekstra omkostninger. Virksomheden vil bestræbe sig på at orientere Kunden, hvis overslag eller forudsætninger ikke holder. Vælger Kunden herefter, at opgaven ikke skal færdiggøres er Virksomheden berettiget til at fakturere udført arbejde.

 

Priser

Eventuelle aftalte timepriser kan ændres med én måneds varsel, med virkning fra næstkommende faktureringsperiode.

Normalt reguleres priserne den 21. februar hvert år med virkning fra samme dato.

Alle priser er i danske kroner excl. moms

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant 10 kalenderdage regnet fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betaler kunden ikke til den forfaldsdato, der er påtrykt fakturaen, beregnes der morarenter efter rentelovens betingelser. Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

Med mindre andet er aftalt faktureres månedsvis hver den 21. i måneden efter medgået tid.

 

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at opgaven er korrekt beskrevet, at de korrekte systemer stilles til rådighed for leverandøren samt at kunden stiller medarbejdere til opgavens løsning, til rådighed.

Kunden har ansvaret for, at der er taget tilstrækkelig backup af programmer og data, herunder er det kundens ansvar at reetablere disse.

Ved opgaver hos kunden af længere varighed, skal kunden tilbyde en passende arbejdsplads, til Virksomhedens konsulenter.

 

Behandling af data

Virksomheden opbevarer oplysninger om kunden, der er nødvendige i henhold til gældende bogføringslovgivning og opbevarer disse oplysninger i 5 hele regnskabsår efter sidste fakturering.

Oplysninger og data, der er nødvendige for opgavernes gennemførelse opbevares så længe der er et etableret samarbejde og data/dokumenter destrueres med udgangen af det første hele kalenderår, hvor der ikke har været udført arbejde, der er honoreret.

 

 

Ansvarsbegrænsning

Det følger af afsnittet om Behandling af data, at et eventuelt erstatningskrav skal rejses senest 12 måneder efter fakturadato. Erstatningskrav, der rejses efter destruktion/sletning af data, giver ikke Virksomheden mulighed for at dokumentere arbejdet og vil derfor blive afvist. Et erstatningskrav overfor Virksomheden kan ikke overstige fakturabeløbet for det udførte arbejde. I intet tilfælde er virksomheden ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Virksomheden er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes leverancesvigt, afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

 

Mangler og reklamation

Efter endt arbejde skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det udførte arbejde, som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer kunden en mangel, skal kunden straks give Virksomheden skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Forandringer eller indgreb i det leverede uden Virksomhedens skriftlige samtykke, fritager Virksomheden for enhver forpligtelse. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en mangel ved det udførte arbejde har Virksomheden i op til 12 måneder valget mellem at afhjælpe manglen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

Virksomhedens afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med virksomhedens egen leverance eller en af Virksomheden antaget under-leverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er Virksomheden uvedkommende.

 

Forsinkelse og reklamation

Er andet ikke aftalt, er Virksomheden forpligtet til at udføre arbejdet inden for rimelig tid. Ved forsinkelse skal kunden straks give Virksomheden skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori forsinkelsen består. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en forsinkelse ved det udførte arbejde har Virksomheden i op til 3 måneder valget mellem at afhjælpe forsinkelsen eller ophæve aftalen og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

Virksomhedens afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med Virksomhedens egen eller en af Virksomheden antaget underleverandørs leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået forsinkelse er Virksomheden uvedkommende.

 

Force majeure

Virksomheden er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Virksomheden ikke er herre over.

 

Transport af rettigheder

Virksomheden er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand, ligesom Virksomheden er berettiget til at lade opgaver udføre via underleverandører.

 

Hemmeligholdelse

Virksomheden og kunden er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne erhverver under samarbejdet om den anden parts fortrolige forretningsforhold.

 

Værneting

Retstvister i medfør af denne aftale reguleres af dansk ret og med Aarhus som værneting.                                                                

Version: 2018-04-03